تاریخ شروع پروژ : 96/5/1

تاریخ پایان پروژ : 96/5/15

تالار پارمیدا
برو بالا